Szukaj
  • TWF

Login: Covid19 Hasło: podstawowe pojęcia

Aktualizacja: kwi 26

Znajdziesz wiele poradników na temat tego, jaka pomoc Ci się należy w ramach tarczy antykryzysowej. U nas też poczytasz o dostępnym wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej.
Jednak często już na początku bijesz głową w mur, bo nie rozumiesz języka, w którym te przepisy są zreferowane. Postanowiłyśmy Ci pomóc. Wyjaśniamy kilka najczęściej używanych pojęć.


*mikroprzedsiębiorstwo*zatrudnienie*pracownik*przychód*obrót*pomoc publiczna*pomoc de minimis
Co to jest mikroprzedsiębiorstwo?


Podmioty te są zdefiniowane w Ustawie Prawo Przedsiębiorców.


Aby sprawdzić, czy spełniasz definicję mikroprzedsiębiorstwa policz:

Mikroprzedsiębiorstwo co najmniej w 2 ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniało średniorocznie* mniej niż 10 pracowników

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.*Co to znaczy "zatrudniał pracowników"?


W definicji ustawy Prawo przedsiębiorców zatrudnienie pracowników oznacza, że przedsiębiorca posiadał minimum jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Pracownicy na umowach cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) nie są „zatrudnionymi” w rozumieniu definicji mikroprzedsiębiorstwa.


Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, nie zatrudniającą pracowników wg definicji powyżej, również jest mikroprzedsiębiorstwem.


Co to jest mikrofirma? (pojęcie używane na stronie gov.pl)


Przede wszystkim mikrofirma to nie to samo, co mikroprzedsiębiorstwo. Nie ma nigdzie definicji takiego podmiotu. Generalnie takie określenie jest używane w odniesieniu do podmiotów zatrudniających do 9 pracowników na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub inne.


W przypadku ubiegania się o zwolnienie z ZUS to pojęcie odnosi się do podmiotu, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 9 osób.


Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej również jest zgłoszony do ZUS. Zatem wlicza się do limitu 9 osób.
Pracownik – osoba, która pozostaje w stosunku pracy oraz osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/1914-zuspracownicy-zgloszenie-pracownikowPrzychód a obrót?


Przychód to wszystko, co dane przedsiębiorstwo/przedsiębiorca wypracowało w danym okresie. Są to np. przychody ze sprzedaży usług, ale też przychody z odsetek lub też pozostałe przychody, takie jak przychody z otrzymanych odszkodowań.


Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość przychód podatkowy do celów obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego będzie czym innym niż przychód księgowy wynikający z ksiąg handlowych.


Podmioty rozliczające się na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wyliczają wyłącznie przychód podatkowy.

W ramach tarczy antykryzysowej przychód podatkowy jest kryterium przyznania zwolnienia z ZUS oraz uzyskania świadczenia postojowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Obrót to węższe pojęcie. Jest to przychód ze sprzedaży wyłącznie towarów, materiałów, wyrobów gotowych i usług, czyli z podstawowej działalności.

W ramach tarczy antykryzysowej spadek obrotów jest kryterium niezbędnym do uzyskania dofinansowania do kosztów działalności dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Powyższe wielkości liczymy oczywiście bez VAT, jeżeli jesteśmy "vatowcami".Czym jest pomoc publiczna?


Pomoc publiczna dotyczy przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy (w rozumieniu unijnego prawa). Jest przyznawana przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych. Cechą charakterystyczną pomocy publicznej jest to, iż grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku. Poza tym jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

W ramach tarczy antykryzysowej pomoc publiczną stanowi np. zwolnienie z opłacania składki ZUS przez trzy miesiące (pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu).


O warunkach kumulacji pomocy publicznej możesz przeczytać na stronie UOKIK:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997


Czym jest pomoc „de minimis”?

Otrzymana pomoc „de minimis” to szczególny rodzaj pomocy publicznej. Jest to pomoc „minimalna”. Ponieważ jej wartość jest niska, nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna pomoc tej nie może przekroczyć określonego limitu.


Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może być większa niż 200 tys. EUR brutto w okresie 3 lat kalendarzowych.


W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów limit ten wynosi 100 tys. EUR.


Pomocą de minimis jest np. jednorazowa amortyzacja środków trwałych przez małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność w danym roku.


W ramach tarczy antykryzysowej pomoc de minimis stanowi np.:

- otrzymana gwarancja z BGK.
Jeżeli coś jeszcze spędza Ci sen z powiek - napisz do nas!


Pozdrawiamy

K&K

81 wyświetlenia
  • Szary Instagram Ikona
  • Ikona szara Facebook

©2018 by Twoja Własna Firma.